High Speed Sheet Shutter
ประตูผ้าใบเปิด-ปิดอัตโนมัติความเร็วสูง

ประตูม้วนผ้าใบเปิด-ปิดอัตโนมัติความเร็วสูง คือ ประตูสำหรับใช้งานด้านธุรกิจอุตสาหกรรม ด้วยอัตราการเปิด-ปิดที่มีความรวดเร็วสูง  ทำให้การใช้งานมีความสะดวก ปลอดภัย และสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นดังนี้

SHEET IS ROLLED UP​

下から上へ巻き上げ方式

รูปแบบการม้วนจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน

by a simple and unique mechanism, offering such efficient operation.

独特な作動方式により他のものと違う特徴がある

จุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร

LOW MAINTENANCE, SHORT TIME RECOVERY.

メンテナンスが簡単、短時間で復旧(もし事故が起こった場合も)

จุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร

ประตูผ้าใบเปิด-ปิดอัตโนมัติความเร็วสูง High Speed Sheet Shutter

Build-in Reinforcing Pipe is easily and manually straighten when it was hit or deformed.

補強パイプが変形した場合でも簡単に修正できる。

กรณียานพาหนะขับชนประตูสามารถดัดท่อถ่วงน้ำหนักให้ตรงได้

Patch and fix by a repair tape, if the sheet is slightly damage.

カーテンが軽傷な損傷の場合、補修テープで補修できる。

กรณีผ้าใบฉีกขาด สามารถซ่อมแซมได้โดยใช้เทปกาวปิดทับ

EXCELLENT FOR ENERGY SAVING.

抜群の省エネルギー

ช่วยประหยัดพลังงานดีเยี่ยม

Obviously, total operating time of open-close at 100 times a day between rollway and heavy steel shutter, Rollway gives highly efficient result to improve working environment, air leakage control and saving energy.

1日100回の出入りが必要な工場で重量シャッターとの合計開閉時間を比較したとき、その差は歴然としております。作業効率を上げて、その上更に空調効率を上げる、ロールウェイを導入する大きな理由がここにあります。

ความแตกต่างของยอดรวมเวลา เปิด-ปิด ของโรลเวย์กับประตูเหล็ก 100 ครั้ง/วัน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสร้างสภาพแวดล้อม และควบคุมการถ่ายเทอุณหภูมิ จึงช่วยประหยัดพลังงาน

(NOTES) : Comparison of energy loss and total operating time based on shutter size 4 x 4 meters, the calculation results may very based on wind speed, temperature and other conditions.

注:開口面積4mx4mの空気流出量を計算。風速、気温、諸条件により異なります。

หมายเหตุ : คำนวณจากอัตราการไหลผ่านของอากาศของประตูขนาด 4mx4mขณะประตูเปิด-ปิดผลของการคำนวณอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัย เช่น ความเร็วลม หรืออุณหภูมิ เป็นต้น

Based on the inside-outside temperature difference at 5℃, if running air conditioner constantly 60 days.

冷房日数60日、内外温度差5℃として

เปิดเครื่องปรับอากาศ 60 วัน อุณหภูมิภายใน-ภายนอกต่างกัน 5℃

Yearly energy loss (10 kcal)

年間平均熱損失(万kcal)

อัตราการสูญเสียพลังงานเฉลี่ยต่อปี (10 Kcal)

Comparison of total operating time open-close at 100 times a day

1日100回開閉として1日当開放時間開閉時間の比較(時間)

เปรี่ยบเทียบเวลาที่ใช้ในการเปิด-ปิด 100 ครั้งต่อวัน

In AUTO operation, Opening Height (OH) can be set on preferred height. (Option)

自動時の開口高さを設定する事が出来る(オプション)

กำหนดระดับความสูงการเปิด-ปิด ได้ในโหมด Auto (Option)

ประตูผ้าใบเปิด-ปิดอัตโนมัติความเร็วสูง High Speed Sheet Shutter

All components have been sufficiently tested.

社内テストをクリアーした部品を使用

อุปกรณ์ทุกชิ้นผ่านการทดสอบการใช้งานแล้ว

ประตูผ้าใบเปิด-ปิดอัตโนมัติความเร็วสูง High Speed Sheet Shutter

Which the protective structure, it can prevent and reduce dust and moisture to accumulate inside

駆動部へ水分、埃等が入りにくく駆動部のトラブルが少ない。

ด้วยโครงสร้างระบบปิด จึงลดปัญหาความเปียกชื้น ที่อาจเข้าไปสะสมในส่วนของอุปกรณ์

ประตูผ้าใบเปิด-ปิดอัตโนมัติความเร็วสูง High Speed Sheet Shutter

PRODUCT : HIGHT SPEED SHEET SHUTTER
MODEL : RWTH-1E, 2E RWTH-Airtight​

Basic Specification

Color & Material (Sheet, Frame)
色と材料(シートフレーム) สี วัสดุของผ้าใบและเฟรม

STANDARD

PVC

ORANGE​

GREEN

BLUE

IVORY​

SPECIAL​ COLOR

GRAY

OPTION

FIBER TRANSPARENTS

TRANSPARENT​

ORANGE

PVC MESH

BLUE​ NET

GREEN NET​

FRAME COLOR

Frames are made of highly corrosion-resistant Coated Steel sheets.

フレームは高耐食性溶融亜鉛メッキ鋼板使用

วัสดุแผ่นเหล็กชนิดพิเศษมีความทนทานสูง​

OPTION​

Stainless steel or Coating steel.

ステンレス製・塗装製

สแตนเลส หรือ เหล็กพ่นสี

Option Lists

SENSOR
(INFRARED SENSOR)​

Mounting height : 2.0 to 4 m
Power supply : 12 to 30 VDC​

Mounting height : 2.0 to 6 m
Power supply : 24 VDC​

Mounting height : 2.5 to 6.5 m
Power supply : 12 to 30 VDC​

REMOTE
CONTROLLER

Detecting distance : 30 m​

Detecting distance : 100m​

PHOTO-ELECTRIC SENSOR
(PE SENSOR)

Detecting distance : 20 m
Power supply :12 to 30 VDC​

Detecting distance : 0.1 to 5 m
Power supply :24 to 240 VDC​

Detecting distance : 10 m
Power supply :24 to 240 VDC

LOOP SENSOR

Detection time : [email protected] loop frequency
Power supply : 10 to 40 VDC

Detection time : [email protected] loop frequency
Power supply : 10 to 40 VDC​

OTHER

PUSH SWITCH​

PULL SWITCH​

SAFETY POLE​

SIGNAL LIGHT​

SIGNAL LIGHT​

Reference

Airtight

Aviation Industrial

Big Size

KeepTemperature

Anti Dust

Anti Insect

Anti Bird

Conveyor

Size W 1.3 m x H 1 m

Size W 1.3 m x H 1 m

Interlock

DESIGN by

ALL RIGHTS RESERVED @2017-2022  World Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.​

สอบถามเพิ่มเติม